LVI02/201110.05.2011

Haja-asutusalueiden jätevesiasetusta muutettiin

Paljon kritiikkiä osakseen saanut asetus haja-asetusalueiden jätevesien käsittelystä on saanut uuden muodon ja samalla osa siihen liittyvistä säännöksistä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin. Käsittelyvaatimuksia lievennettiin, osa kiinteistönomistajista vapautettiin vaatimuksista ja olemassa olevien kiinteistöjen siirtymäaikaa jatkettiin.

Vuonna 2004 voimaan tulleen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen oli tarkoitus kymmenessä vuodessa tiukasti rajoittaa vesistöihin valuvien ravinteiden hajakuormitusta ja auttaa osaltaan ehkäisemään Itämeren ranta-alueiden rehevöitymistä. Ympäristöviranomaiset kuitenkin huomasivat, että asetetuista tavoitteista jäätiin jälkeen ja vain murto-osa asetuksen piiriin kuuluneista kiinteistöistä oli ryhtynyt toimenpiteisiin asetuksen mukaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien rakentamiseksi.

Asetuksen kohtaamia ongelmia tutkittiin selvitysmies Lauri Tarastin avulla, ja asialle päätettiin tehdä jotakin. Hallitus teki lokakuussa 2010 lakiesityksen iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten vapauttamisesta asetuksen vaatimuksista. Perustuslakivaliokunta käsitteli lakiehdotusta ja totesi, ettei ikärajan asettaminen ole perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista, koska ikärajan asettamiseen on olemassa hyväksyttävä peruste. Lisäksi perustuslakivaliokunta esitti vaatimuksen, jonka mukaan jätevesien käsittelyvaatimusten on oltava sellaisia, että ne on kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla myös tosiasiallisesti mahdollista toteuttaa.

Eduskunnan ympäristövaliokunta ryhtyi toimeen ja esitteli tammikuun lopussa ehdotuksen uudeksi säännöstöksi, joka muodostuu uudesta haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta ja ympäristön suojelulain täydennyksestä. Ympäristönsuojelulain muutos ja uusi haja-asutuksen jätevesiasetus hyväksyttiin ympäristövaliokunnan ehdottamassa muodossa, ja ne astuivat voimaan maaliskuussa 2011.

Lievennyksiä aiempaan

Tärkeimmät muutokset aiempaan ovat puhdistusvaatimusten lievennykset, iäkkäiden (lain voimaantulohetkellä yli 68- vuotiaat kiinteistössä asuvat kiinteistönomistajat) ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien (esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tai työttömyys, vapautusta haettava erikseen 5 vuodeksi kerrallaan) vapauttaminen vaatimuksista sekä olemassa olevien kiinteistöjen siirtymäajan jatkaminen vuoteen 2016 saakka. Uudet puhdistusvaatimukset verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen ovat seuraavat:

 

Jätevesien
vähimmäisvaatimus

Ankarampi vaatimus
herkillä alueilla

Orgaaninen aine 80%  90%
Kokonaisfosfori 70% 85%
Kokonaistyyppi 30% 40%

 

Kunnat voivat ympäristönsuojelulain nojalla määrätä sovellettavaksi ankarampaa puhdistusvaatimustasoa esimerkiksi tärkeillä pohjavesialueilla tai sellaisilla ranta-alueilla, joilla haja-asutusalueiden jätevesien katsotaan uhkaavan vesien hyvän tilan saavuttamista.

Uusi asetus ei poikkea jätevesijärjestelmää koskevan selvityksen, suunnitelman, rakentamisen, käytön ja huollon osalta aiemmasta asetuksesta. Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Ympäristökeskus seuraa laitteistojen tehoa

SYKE-puhdistamosivuAsetuksen mukaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) on seurattava yleisesti saatavilla olevia käsittelylaitteistoja ja menetelmiä sekä niillä saavutettavia puhdistustuloksia. SYKE:n verkkopalvelussa onkin perustettu oma asiaan keskittyvä puhdistamosivustonsa. 

”Puhdistamosivustolle on kerätty runsaasti perustietoa eri menetelmistä jäteveden puhdistamiseksi erilaisissa tilanteissa. Menetelmien esittelyn yhteyteen on tehty linkit palveluntarjoajien tuotteisiin ja sitä kautta pääsee myös tutustumaan niihin liittyviin tutkimustuloksiin”, kertoo johtava asiantuntija Erkki Santala Suomen ympäristökeskuksesta. Sivuille on koottu vain tieteellistä tutkimustyötä tekevien tutkimuslaitosten ja muiden puolueettomien tahojen luotettavana pidettävää tutkimustietoa. Tulokset koskevat vain tutkittuja puhdistamoita tutkimuskohteissa ja on mahdollista, että muissa olosuhteissa ja muina aikoina voidaan vastaavalla käsittelyjärjestelmällä saavuttaa erilaisia tuloksia.

”Uuden asetuksen mukaiset prosentit ovat kumottua asetusta alhaisemmat ja testaustulosten perusteella voidaan sanoa, että yleisesti markkinoilla olevien ratkaisujen avulla puhdistusvaatimukset voidaan saavuttaa. On kuitenkin korostettava, että testattuihin arvoihin päästään vain jos järjestelmä suunnitellaan, rakennetaan ja huolletaan asianmukaisesti”, Santala arvioi.

SYKE:n puhdistamosivusto: www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto